Mission statement VCvH

Missie:
Wat is onze business?
• Markt: op wie richten wij ons, wie is onze doelgroep?
– De VCvH richt zich op de ondersteuning van verenigingen, instanties en sporters in de amateur breedtesport [1].
• Product: wat bieden wij aan?
– Financiële via gift/ donatie of materiële ondersteuning aan onze doelgroep.
• Competentie: hoe maken we dit waar?
– Door actief benaderen en samenbrengen van (potentiële) bedrijven, particulieren tijdens netwerkbijeenkomsten met een sportief thema of tijdens een sportief evenement.

Visie:
Wat willen we bereiken?
• Meer kinderen en jongeren in Zuid-Limburg moeten kunnen sporten, al dan niet in verenigingsverband, ongeacht hun achtergrond en afkomst. Op deze manier levert de VCvH een bijdrage aan het terugdringen van obesitas en chronische lichamelijke klachten onder deze groep.

Strategie:
Hoe willen we ons doel bereiken?
• Door middel van het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor bedrijven en particulieren die amateur breedtesport een warm hart toedragen, creëren wij financieel en materieel draagvlak waarmee de VCvH ondersteuning kan bieden aan verenigingen en instanties binnen de amateur breedtesport.

Normen, waarden en overtuigingen:
Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen? [2]
• Integriteit
• Professionaliteit
• Klantgerichtheid
• Communicatief
• Onafhankelijkheid
• Organiseren
• Netwerken
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Talent ondersteunen


[1] De VCvH richt zich primair op het ondersteunen van verenigingen en sporters (het ‘wat’) . Het organiseren van netwerkbijeenkomsten is het middel om dit te doen (strategie, het ‘hoe’).
[2] Onderstaande suggesties lijken ons belangrijk.


Integriteit
Handelen – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.
– Ofwel: practice what you preach. Toon naar buiten toe wat je op papier belooft.

Professionaliteit
Herkenbaarheid van de VCvH op het vlak van een duidelijke missie en visie, uniforme huisstijl bij correspondentie naar buiten toe, teksten in correct Nederlands, goede kwaliteit van gebruikte fotografie en afbeeldingen en uniform optreden naar buiten toe van de leden (denk aan gedrag en kleding).

Klantgerichtheid
Het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten.
– Klanten zijn in dezen niet alleen de bedrijven en particulieren (via gift/ donatie), die de VCvH door middel van relevante netwerkbijeenkomsten in hun wensen tegemoet komt, maar ook de verenigingen, instanties en sporters die wij steunen.

Communicatief
Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren.
– Dit kan door middel van flyers, brochures, persoonlijke gesprekken of voordrachten tijdens de Wielercafés zijn.

Onafhankelijkheid
Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen. Een eigen koers varen.
– Stel het belang van de doelgroep en de manier waarop de vereniging dit volgens haar missie, visie en strategie wenst te vervullen boven alles.

Organiseren
Inzetten van mensen en middelen op een dusdanige manier dat doelen effectief worden bereikt.
– Maak gebruik van talent binnen de vereniging om de doelen te bereiken met activiteiten die aansluiten bij de talenten in het team: ‘schoenmaker blijf bij je leest‘.

Netwerken
Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega’s, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het – onderdeel.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het ondersteunen van goede doelen of maatschappelijke initiatieven door middel van giften/ donaties in natura of financieel, of door middel van ondersteuning bij het ontplooien van activiteiten.